Where can you use Gillie AI ? // Missä voi käyttää Gillien tekoälyä ?

Outpatient Care Assessment // Avohoitopotilaan hoidon arviointi

Gillie AI can be used in services where there is a need for a care assessment: Gillie’s AI analyzes patient’s history data against the latest information and provides a holistic view of the patient wellbeing. // Gillien tekoälyä voidaan käyttää palveluissa, joissa tarvitaan hoidon arviointia: Gillien tekoäly analysoi potilaan hoitohistorian suhteessa viimeisimpiin tietoihin ja tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan potilaan hyvinvoinnista.

In practice, when new data is available from the patient, either from home device or laboratory or such, in can be analyzed against the history data. Both care personnel and the patient are then well aware of the patient’s state and a new assessment for patient care can be done. This can be used in chronic disease detection, for example. // Kun potilaasta on saatavilla uutta dataa joko kotona käytettävästä laitteesta, laboratoriosta tai vastaavasta lähteestä, tiedot voidaan siis käytännössä analysoida suhteessa hoitohistoriaan. Hoitohenkilökunta ja potilas saavat paremman käsityksen potilaan tilasta, ja potilaan hoitoa voidaan arvioida uudelleen. Menetelmää voi käyttää esimerkiksi kroonisen sairauden tunnistamisessa.

READ MORE // LUE LISÄÄ

Outpatient Monitoring // Avohoitopotilaan seuranta

Gillie AI will help both hospitals and primary care in outpatient monitoring. For example, maintaining care balance with chronic conditions becomes easier with the help of Gillie AI. The system does not only notify when the patient is out of the set min/max goals, but also learns the specific trend of the patient’s own chronic disease stability and notifies if the patient deviates from that trend. // Gillien tekoäly auttaa sekä sairaaloita että perusterveydenhuollon yksiköitä avohoitopotilaan seurannassa. Esimerkiksi hoitotasapainon ylläpito kroonisissa sairauksissa helpottuu Gillien tekoälyn myötä. Järjestelmä ilmoittaa käyttäjälle, mikäli potilaan arvot eivät ole asetettujen vähimmäis- tai enimmäisarvojen rajoissa, sekä oppii potilaan kroonisen sairauden yksilöllisen kulun ja ilmoittaa käyttäjälle mahdollisista poikkeamista.

Using the system’s self-learning capability, the care personnel will get holistic health view of each patient making it easy to direct the right kind of care to the right patients at all times. // Järjestelmän itseoppivuuden ansiosta hoitohenkilökunta saa kokonaisvaltaisen kuvan jokaisen potilaan terveydentilasta, mikä helpottaa asianmukaisen hoidon antamista oikeille potilaille kaikkina aikoina.

Also - using artificial intelligence, the patients can be discharged earlier from the hospital - or be sent to the hospital later, if even necessary. This reduces the need for hospital beds and helps the service providers to manage their costs and offer services with higher quality. // Tekoälyn avulla potilaat voidaan myös kotiuttaa sairaalasta aiemmin – tai heidät voidaan tarvittaessa ohjata sairaalaan myöhemmin. Tämä vähentää sairaalasänkyjen tarvetta ja auttaa palveluntarjoajia hallitsemaan kustannuksia ja tarjoamaan laadukkaampia palveluja.

READ MORE // LUE LISÄÄ

Home Care // Kotihoito

Gillie’s AI solution for Home Care can also make the analysis purely based on the nurses and doctors freely written notes. This allows for care personnel to identify closely which of the patients need specific devices or care at home. // Gillien tekoälyratkaisu kotihoidon tarpeisiin voi myös suorittaa analyysin pelkästään hoitajien ja lääkäreiden kirjoittamien vapaamuotoisten merkintöjen pohjalta. Tämän ansiosta hoitohenkilökunta voi tunnistaa juuri ne potilaat, jotka tarvitsevat tiettyjä laitteita tai hoitoa kotona.

Thus, in short Gillie helps to indicate deviations related to patient health and wellbeing allowing healthcare organization to direct resources according to the individual need of the patients. Gillie utilizes large amount of data when processing the analytics and insights, and it would be quite impossible for a human being to read and process such a vast amount of data to reach a similar conclusion. This allows care personnel to focus on the patients, rather than processing the data. // Gillie siis auttaa havaitsemaan potilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät poikkeamat, jolloin terveydenhuollon organisaatio voi kohdentaa resurssinsa potilaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Gillie hyödyntää suuria datamassoja analytiikassa ja tiedon käsittelyssä, ja yksittäisen ihmisen olisi lähestulkoon mahdotonta lukea ja käsitellä näin valtavaa määrää dataa pyrkiessään samaan lopputulokseen. Gillien ansiosta hoitohenkilökunta voikin keskittyä potilaisiin tiedonkäsittelyn sijaan.

READ MORE // LUE LISÄÄ

Gillie in numbers // Gillie numeroina

75M+
Number of deviations found by AI // Tekoälyn löytämien poikkeamien määrä
75M+
Number of observations gathered // Kerättyjen havaintojen määrä
Number of active integrations // Aktiivisten integraation määrä