Gillie.io:n tietosuojaseloste

1. Rekisterin pitäjä
Gillie.io Company Oy, y-tunnus 2578745-2 (jäljempänä Yhtiö)
Vehaksenportti 12
02330 Espoo
sähköposti: info@gillie.io

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Tietosuojavastaava Asko hakonen, asko.hakonen@gillie.io, puh. 050 560 0222

3. Rekisterin nimi
gillie.io -palvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa se, että rekisteröity itse, tämän valtuuttama kolmas osapuoli tai palveluntuottaja voi toimittaa rekisteröidylle palveluita käyttäen Yhtiön sähköistä portaalia.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröityyn liittyvät
- perustiedot (nimi, syntymäaika ja osoitetiedot)
- laskutustiedot (luottokorttitiedot)
- Yhtiön portaalin käyttöhistoria (käytetyt palvelut ja palvelutapahtumiin liittyvät tiedot)
- rekisteröidyn käytössä olevien teknisten laitteiden Yhtiön portaaliin rekisteröidyn suostumuksella välittämät tiedot
- rekisteröidyn itsensä Yhtiön portaaliin tallentamat tiedot
- Yhtiön asiakkaan tai kumppanin rekisteröidystä tämän suostumuksella Yhtiön portaaliin tallentamat tiedot

6. Henkilötietojen säilytysaika
Yhtiö säilyttää henkilötietoja rekisterissä kunnes kohdan 4 mukainen peruste rekisteröidyn osalta voidaan katsoa päättyneen. Päättymisaika määritetään rekisteröidyn tietojen viimeisimmästä päivittämisestä Gillien keskeisten liiketoimintalukujen perusteella.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity itse ja Yhtiön asiakkaat sekä kumppanit.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta muille ilman tämän suostumusta. Yhtiön asiakkaiden ja kumppaneiden Yhtiön portaaliin rekisteröidystä tallentamat tiedot ovat vain näiden itsensä sekä rekisteröidyn nähtävissä.

Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Sähköinen käyttäjärekisteri on suojattu salasanoilla ja rekisteriä käyttävien henkilöiden käyttäjäoikeudet on rajattu henkilön tehtävien mukaan.

10. Profilointi
Osana rekisteriin tallennettujen henkilötietojen käsittelytoimia Yhtiö voi hyödyntää tietoja myös profilointitarkoituksissa. Profilointi toteutetaan luomalla rekisteröidylle tunniste, jonka avulla erilaisia palvelun käyttämisen yhteydessä syntyviä rekisteröityä koskevia tietoja voidaan yhdistellä. Edellä kuvatun kaltaisesti luotua profiilia voidaan tämän jälkeen esimerkiksi verrata muista rekisteröidyistä luotuihin profiileihin.

11 Rekisteröidyn oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja suoramarkkinointia (kielto-oikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyen vastustaa itseensä kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia, joita Yhtiö kohdistaa rekisteröidyn henkilötietoihin siltä osin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on Yhtiön ja rekisteröidyn välinen asiakassuhde. Rekisteröity voi esittää vastustamista koskevan vaatimuksensa kohdan 13 mukaisesti. Rekisteröidyn tulee vaatimuksen yhteydessä yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen hän vastustaa käsittelyä. Yhtiö voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä laissa säädetyin perustein.

Yhtiö ei käytä rekisteriä suoramarkkinointiin.

12 Muut hekilötietojen käsittelyyn liityvät rekisteröidyn oikeudet

12.1 Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Yhtiö rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

12.2 Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Jos rekisteröity on gillie.io -palvelun käyttäjä, hän voi päivittää omia perustietojaan gillie.io -palvelussa. Siltä osin kuin rekisteröity tai käyttäjä voi toimia itse, hänen on ilman aiheetonta viivytystä, saatuaan tiedon virheestä tai, virheen itse havaittuaan, oma-aloitteisesti oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto.

Siltä osin kuin rekisteröity ei pysty korjaamaan tietoja itse, korjauspyyntö tehdään tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa Yhtiön vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

12.3 Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.4 Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12.5 Muut oikeudet
Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Yhtiölle tämän tietosuojaselosteen kohdan 13 mukaisesti.

13 Yhteydenotot
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Yhtiöön kohdan 1 mukaisesti. Yhtiö voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.