Benefits // Hyödyt

Better insight to patients at home // Parempi ymmärrys kotona olevista potilaista

Gillie AI allows the patients to live at home safely despite the chronic condition. The goal of the analytics is to indicate deviations related to patient health and wellbeing allowing healthcare organization to direct resources according to the individual needs of the patients. Better the outpatients maintain their own health at home safely, the better the care personnel can concentrate on the more complex cases. // Gillien tekoälyn avulla potilaat voivat asua turvallisesti kotonaan kroonisesta sairaudesta huolimatta. Analytiikan tavoitteena on raportoida potilaan terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä poikkeamista, jolloin terveydenhuollon organisaatio voi kohdentaa resurssinsa potilaiden yksilöllisten tarpeiden perusteella. Mitä paremmin avohoitopotilaat pystyvät ylläpitämään henkilökohtaista terveyttään turvallisesti kotona, sitä tehokkaammin hoitohenkilökunta voi keskittyä hankalampiin tapauksiin.

AI transforms home health data into actionable patient insights // Tekoäly muuntaa kotiterveydenhoidon datan päätöksentekoa tukevaksi potilastiedoksi

With growing number of data sources from patients in a form of various home devices, added with care organizations data on the patient, it is necessary to use AI to transform the data into actionable insight and personalized analytics. // Tietolähteiden määrä kasvaa erilaisia kodin laitteita käyttävien potilaiden ja hoito-organisaatioiden keräämään potilastiedon myötä, minkä vuoksi tekoälyn käyttö on välttämätöntä, jotta data voidaan muuntaa päätöksentekoa tukevaksi liiketoimintatiedoksi ja yksilölliseksi analytiikaksi.

Gillie gathers this data from various sources - like home ioT health devices, and health organization’s databases – to Gillie health cloud and analyzes it using self-learning artificial intelligence and transmits the analyzed insight to the care personnel for further use. // Gillie kokoaa datan Gillien terveydenhuoltopilveen eri lähteistä, mukaan lukien kotona käytettävistä IoT-terveyslaitteista sekä terveydenhuollon organisaatioiden tietokannoista. Tämän jälkeen yhtiö analysoi datan itseoppivan tekoälyn avulla ja välittää analysoidun tiedon hoitohenkilökunnalle jatkotoimenpiteitä varten.

Minimize false positive alerts from home // Minimoi kodeista tulevat väärät positiiviset hälytykset

Gillie AI does not only notify when the patient is out of the set min/max goals, but also learns the specific trend of the patient’s own chronic disease stability. Notification is done when there is a deviation to the trend. This not only reduces the false positive alerts that simple min/max alert solution would generate, but also gives a holistic insight of the patient wellbeing making it easy to direct the right kind of care at the right time to the patient. // Gillien tekoäly ei pelkästään ilmoita, kun potilas ylittää tai alittaa asetetut raja-arvot, vaan myös oppii potilaan kroonisen sairauden yksilöllisen kulun. Käyttäjälle ilmoitetaan, jos järjestelmä havaitsee sairauden kulussa poikkeaman. Tämä ei ainoastaan vähennä yksinkertaisesta, raja-arvoihin perustuvasta hälytysratkaisusta johtuvien väärien positiivisten hälytysten määrää, vaan myös tarjoaa kokonaisvaltaisen kuvan potilaan hyvinvoinnista, mikä helpottaa oikeanlaisen hoidon antamista kullekin potilaalle oikeaan aikaan.

Discharge patients safely to home // Potilaiden turvallinen kotiuttaminen

When there is a supportive system to aid the care personnel and the patients in the care stability, assessment and insight, the patients can be discharged earlier from the hospital. This reduces the need for hospital beds and helps the service providers to manage their costs better and offers an opportunity to generate services with higher quality. // Kun käytössä on tukijärjestelmä, joka auttaa hoitohenkilökuntaa ja potilaita hoidon tasapainon saavuttamisessa, hoidon arvioinnissa ja ymmärryksen lisäämisessä, potilaat voidaan kotiuttaa sairaalasta aiemmin. Tämä vähentää sairaalasänkyjen tarvetta ja auttaa palveluntarjoajia hallitsemaan kustannuksia ja tarjoamaan laadukkaampia palveluja.

Pricing

All prices are per patient / end customer.

FREE

For patients without data analysis.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home

Artificial Intelligence

Other benefits

Email support on next working day

0€ Per patients per month, billed monthly Register now

Business

For patients with data analysis including data gathering from IoT devices.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home Video calls

Artificial Intelligence

Natural language processing Voice recognition Analysis of quantitative data

Other benefits

24/7 support with four-hour response time 99.9% uptime SLA

Email support on next working day

1€ Per patients per month, billed monthly Register now

PREMIUM

For patients with data analysis including data gathering from IoT devices.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home Video calls

Artificial Intelligence

Natural language processing Voice recognition Analysis of quantitative data

Other benefits

24/7 support with four-hour response time 99.9% uptime SLA

Email support on next working day

1€ Per patients per month, billed monthly Register now