Benefits // Hyödyt

Efficient Care Resource Allocation // Avohoitopotilaan hoidon arviointi

Understanding regional patient demography is important to address resources in the care area correctly. Using Gillie’s Care Assessment it is possible to analyze the data of from the group of individuals to find specific conditions of interest to the care organization. Finding the individuals that belong to risk groups will aid the care personnel to direct resources correctly in the health organization // On tärkeää muodostaa käsitys alueen potilasväestöstä, jotta hoitoalueen resursseja voidaan käsitellä oikein. Gillien hoidon arviointityökalu tarjoaa keinon analysoida tietyn henkilöryhmän dataa, josta voidaan löytää yksittäisiä, hoito-organisaatiota kiinnostavia tiloja. Riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden tunnistaminen auttaa hoitohenkilökuntaa kohdentamaan terveydenhuolto-organisaation resurssit oikein.

Early detection of chronic diseases // Kroonisten sairauksien varhainen tunnistaminen

Conducting care assessment can lead to earlier detection of chronic diseases and will give more focused approach not only to the care personnel’s work, but also to the patients themselves. That can contribute to the motivation of the patients to commit to a care protocol and medication intake and thereafter to the care outcome itself. // Hoidon arviointityökalun ansiosta krooniset sairaudet voidaan tunnistaa aiemmin ja sekä hoitohenkilökunta että itse potilaat pystyvät keskittymään paremmin olennaisiin toimenpiteisiin. Arviointi voi parantaa potilaiden motivaatiota sitoutua hoitosuunnitelmaan ja lääkitykseen sekä myöhemmin myös lopulliseen hoitotulokseen.

Easy assessment of the patient insights // Potilasymmärryksen helppo arviointi

Also, when new data is available from the patient, either from a home device or laboratory result or such, in can be analyzed against the history data – either automatically or by a push of a button. Both care personnel and the patient have then a holistic insight of the patient’s trend and a new care assessment can be done. This can reduce the time needed for patient visits to the care unit and helps the care personnel to assess the patient condition faster. Neither of the parties need to go thru the history data in detail to reach a conclusion of the next steps for the care. // Kun potilaasta on saatavilla uutta dataa joko kotona käytettävästä laitteesta, laboratoriosta tai vastaavasta lähteestä, tiedot voidaan analysoida suhteessa hoitohistoriaan joko automaattisesti tai yhdellä napin painalluksella. Hoitohenkilökunta ja potilas saavat kokonaisvaltaisen käsityksen potilaan tilan etenemisestä, ja potilaan hoitoa voidaan arvioida uudelleen. Tämä voi puolestaan vähentää aikaa, joka kuluu potilaan käynteihin hoitoyksikössä, ja auttaa hoitohenkilökuntaa arvioimaan potilaan tilaa nopeammin. Kummankaan osapuolen ei tarvitse perehtyä hoitohistoriaan seikkaperäisesti tehdäkseen päätöksiä hoitoprosessin seuraavista vaiheista.

Better secondary prevention of chronic diseases // Kroonisten sairauksien tehokkaampi sekundaaripreventio

Holistic insights of the patient health history and status can also lead to better secondary prevention of chronic diseases, as the system could detect e.g. pre-diabetes 3-6 months earlier than with conventional assessment. Such an earlier intervention might lead to positive outcome that no medication is needed after all. // Kokonaisvaltainen ymmärrys potilaan hoitohistoriasta ja tilasta voi tehostaa myös kroonisten sairauksien sekundaaripreventiota, koska järjestelmä kykenee tunnistamaan esim. diabeteksen esiasteet 3–6 kuukautta tavanomaisia arviointimenetelmiä aiemmin. Varhainen interventio voi johtaa positiiviseen lopputulokseen, jossa lääkitystä ei lopulta tarvitakaan.

Pricing

All prices are per patient / end customer.

FREE

For patients without data analysis.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home

Artificial Intelligence

Other benefits

Email support on next working day

0€ Per patients per month, billed monthly Register now

Business

For patients with data analysis including data gathering from IoT devices.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home Video calls

Artificial Intelligence

Natural language processing Voice recognition Analysis of quantitative data

Other benefits

24/7 support with four-hour response time 99.9% uptime SLA

Email support on next working day

1€ Per patients per month, billed monthly Register now

PREMIUM

For patients with data analysis including data gathering from IoT devices.

Features

Secured messaging Integrated calendar Ordering of services delivered home Video calls

Artificial Intelligence

Natural language processing Voice recognition Analysis of quantitative data

Other benefits

24/7 support with four-hour response time 99.9% uptime SLA

Email support on next working day

1€ Per patients per month, billed monthly Register now